Ngày đăng bài: 02/03/2021 16:35
Lượt xem: 375
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2021
Căn cứ Công văn số 520/BVHTTDL-TV ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên; Hưởng ứng chào mừng 65 năm thành lập, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp triển khai tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 như sau: