Dòng Nội dung
1
Bài tập hóa học vô cơ. Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận Quyển I, Lý thuyết đại cương về hóa học /
Hà Nội : Giáo dục, 2018
315 tr.
Hoàng, Nhâm
Gồm những câu hỏi và bài tập về hoá học vô cơ như: cấu tạo nguyên tử, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học, trạng tập hợp của chất, trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn, tinh thể...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập hoá học vô cơ. Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận Quyển II, Lý thuyết đại cương về hoá học /
Hà Nội : Giáo dục, 2018
707 tr.
Hoàng, Nhâm
Giới thiệu lí thuyết và bài tập về hoá học vô cơ như: Cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử, trạng thái tập hợp của chất, trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn, tinh thể, nhiệt hóa học, nhiệt động học, động hoá học, cân bằng hoá học, dung dịch, điện hoá học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập hóa học vô cơ. Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận Quyển II, Lý thuyết đại cương về hóa học /
Hà Nội : Giáo dục, 2017
315 tr.
Hoàng, Nhâm
Gồm những câu hỏi và bài tập về hoá học vô cơ như: cấu tạo nguyên tử, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học, trạng tập hợp của chất, trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn, tinh thể...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập hóa học vô cơ. Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận Quyển III, Hóa học các nguyên tố- A. nguyên tố tiêu biểu,B.kim loại chuyển tiếp /
Hà Nội : Giáo dục, 2018
627 tr.
Hoàng, Nhâm
Gồm những câu hỏi và bài tập về các nguyên tố tiêu biểu và các kim loại chuyển tiếp trong hoá hữu cơ
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hóa học vô cơ cơ bản. Hoàng Nhâm Tập 2, Các nguyên tố hoá học tiêu biểu /
Hà Nội : Giáo dục, 2018
291 tr.
Hoàng, Nhâm
Giới thiệu các nguyên tố hoá học vô cơ cơ bản như: HIĐR, oxi và nước; kim loại kiềm; kim loại kiềm thổ; các nguyên tố nhóm IIIA; các nguyên tố IVA; nhóm VA; nhóm VIA và các halogen
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)