Dòng Nội dung
1
Hóa học vô cơ cơ bản. Hoàng Nhâm Tập 3, Các nguyên tố chuyển tiếp /
Hà Nội : Giáo dục, 2018
327 tr.
Hoàng, Nhâm
Giới thiệu các nguyên tố chuyển tiếp hoá học vô cơ như: Phức chất, các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB, nhóm VB, nhóm VB, nhóm VIIB, nhóm VIIIB...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hoá học vô cơ nâng cao. Hoàng Nhâm Tập 3, Các nguyên tố chuyển tiếp /
Hà Nội : Giáo dục, 2018
607 tr.
Hoàng, Nhâm
Giới thiệu các nguyên tố chuyển tiếp hoá học vô cơ như: Phức chất, các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB, nhóm VB, nhóm VIB, nhóm VIIB, nhóm VIIIB họ sắt, nhóm VIIIB họ platin, nhóm IB, công nghệ thuỷ luyện vàng và bạc phương pháp xianua hoá, nhóm IIB, nhóm lantanoit, nhóm actinoit và hoá học hạt nhân
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)