Dòng Nội dung
1
Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn / Mark Twain; Xuân Oanh - dịch
Hà Nội : Văn học, 2016
411tr. ; 21cm.
Twain, Mark
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer / Mark Twain; Xuân Oanh - dịch
Hà Nội : Văn học, 2016
303tr. ; 21cm.
Twain, Mark
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và Huckleberry Finn / Mark Twain; Phương Linh - dịch
Hà Nội : Văn học, 2018
855 tr.
Twain, Mark
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và HuckleBerry Finn / Mark Twain; Vương Đăng, Xuân Oanh
H : Văn hóa thông tin, 2004
772 tr. ; 20 cm.
Twain, Mark
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)