Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản mềm)
Tài liệu học tập phân tích báo cáo tài chính : Lưu hành nội bộ / Nguyễn, Hồng Anh...[và những người khác] [05-01-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập kiểm toán báo cáo tài chính : Lưu hành nội bộ / Trần Bích Nga...[và những người khác] [05-01-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập kiểm toán căn bản : Lưu hành nội bộ / Trần, Thị Thanh Thúy...[và những người khác] [05-01-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập kế toán tài chính 3 : Lưu hành nội bộ / Hoàng Thị Phương Lan...[và những người khác] [05-01-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập kế toán tài chính 2 : Lưu hành nội bộ / Nguyễn, Thị Tô Phượng...[và những người khác] [05-01-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập kế toán tài chính 1 : Lưu hành nội bộ / Trần Thị Quỳnh Giang...[và những người khác] [05-01-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập kế toán hành chính sự nghiệp : Lưu hành nội bộ / Nguyễn, Thị Thanh Hương [05-01-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu khái quát về đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; kế toán các khoản phải trả; kế toán nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu - chi và xác định kết quả các hoạt động; kế toán các tài khoản ngoài bảng
Giáo trình pháp luật đại cương : Lưu hành nội bộ / Tống Đức Cơ...[và những người khác] [14-12-2020]Trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; luật nhà nước Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật hình sự; luật dân sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình; luật lao động.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)