Opac-Dmd And Related Information 
DDC 547
Tác giả CN Đỗ, Đình Rãng
Nhan đề Hóa học hữu cơ. Tập 3 / Đỗ Đình Rãng chủ biên, [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2016
Mô tả vật lý 392 tr.
Tóm tắt Giới thiệu tính chất lí hoá và phương pháp điều chế một số chất hữu cơ như hợp chất chứa nitơ , hợp chất dị vòng, hyđrôxicacbonyl, gluxit, amino axit, protin, hợp chất cao phân tử
Từ khóa tự do Hoá hữu cơ
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Hóa học
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000000095
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000854
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001318
00000000nam a2200000 a 4500
00114547
0025
00442F1D10C-428E-4C91-B08D-D885AE1794C6
005202008011105
008 2016 vm| vie
0091 0
020|c95000 VND
039|a20200801110516|bpdchien|c20200506130547|dpdchien|y20200504124957|zpdchien
082|a547|bH6507H
100|aĐỗ, Đình Rãng
245|aHóa học hữu cơ. |nTập 3 / |cĐỗ Đình Rãng chủ biên, [và những người khác]
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2016
300|a392 tr.
520|aGiới thiệu tính chất lí hoá và phương pháp điều chế một số chất hữu cơ như hợp chất chứa nitơ , hợp chất dị vòng, hyđrôxicacbonyl, gluxit, amino axit, protin, hợp chất cao phân tử
653|aHoá hữu cơ
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000095
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000854
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001318
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000854 Kho Mở - Lĩnh Nam 547 H6507H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000000095 Kho Mở - Minh Khai 547 H6507H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
3 000001318 Kho Mở - Nam Định 547 H6507H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2