Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • 343.597 H928D
    Hướng dẫn chế độ kế toán xã, phường, thị trấn - Xử lý tình huống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán /
DDC 343.597
Nhan đề Hướng dẫn chế độ kế toán xã, phường, thị trấn - Xử lý tình huống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán / Phạm Văn Đăng chủ biên, [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 428 tr.
Tóm tắt Trình bày kỹ năng cơ bản về kế toán ngân sách, Tài chính xã, phường, thị trấn. Xử lý tình huống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các quy định về quản lý và xây dựng xã, phường, thị trấn
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do  Việt Nam
Từ khóa tự do  Văn bản pháp qui
Từ khóa tự do  Chế độ kế toán
Từ khóa tự do  Phường
Từ khóa tự do  Thị trấn
Từ khóa tự do  Xã
Môn học Khoa học xã hội
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(2): 000000029-30
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001482
00000000nam a2200000 a 4500
00114562
0025
004D1341A14-8342-42BD-A7F6-44B49AF01EA2
005202008011110
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c350000 VND
039|a20200801111057|bpdchien|c20200727140305|dptthu87|y20200504125000|zpdchien
082|a343.597|bH928D
245|aHướng dẫn chế độ kế toán xã, phường, thị trấn - Xử lý tình huống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán / |c Phạm Văn Đăng chủ biên, [và những người khác]
260|aHà Nội : |bTài chính, |c2018
300|a428 tr.
520|aTrình bày kỹ năng cơ bản về kế toán ngân sách, Tài chính xã, phường, thị trấn. Xử lý tình huống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các quy định về quản lý và xây dựng xã, phường, thị trấn
653|aPháp luật
653|a Việt Nam
653|a Văn bản pháp qui
653|a Chế độ kế toán
653|a Phường
653|a Thị trấn
653|a Xã
690|aKhoa học xã hội
691|aLuật pháp
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(2): 000000029-30
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001482
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000029 Kho Mở - Minh Khai 343.597 H928D Sách tham khảo 2
2 000000030 Kho Mở - Minh Khai 343.597 H928D Sách tham khảo 3
3 000001482 Kho Mở - Nam Định 343.597 H928D Sách tham khảo 3