Opac-Dmd And Related Information 
DDC 657.835
Tác giả CN Võ, Văn Nhị
Nhan đề Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn, Lê Quang Mẫn…
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 366 tr.
Tóm tắt Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo Tài chính và theo các tài khoản có liên quan như: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, các khoản ứng trước và hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản; các khoản đầu tư Tài chính và các hoạt động liên doanh liên kết.... Giới thiệu những quy định chung, các mẫu báo cáo cùng phương pháp lập báo cáo Tài chính và báo cáo quyết toán
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do  Hành chính sự nghiệp
Từ khóa tự do  Sách hướng dẫn
Môn học Kế toán
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(2): 000000033-4
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001480
00000000nam a2200000 a 4500
00114567
0025
0047B5AFC9A-54D7-428B-A9A7-D56B61AF266F
005202008011016
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c35000 VND
039|a20200801101620|btvdien|y20200504125001|zpdchien
082|a657.835|bH928D
100|aVõ, Văn Nhị
245|aHướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp / |cVõ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn, Lê Quang Mẫn…
260|aHà Nội : |bTài chính, |c2018
300|a366 tr.
520|aHướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo Tài chính và theo các tài khoản có liên quan như: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, các khoản ứng trước và hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản; các khoản đầu tư Tài chính và các hoạt động liên doanh liên kết.... Giới thiệu những quy định chung, các mẫu báo cáo cùng phương pháp lập báo cáo Tài chính và báo cáo quyết toán
653|aKế toán
653|a Hành chính sự nghiệp
653|a Sách hướng dẫn
690|aKế toán
691|aKế toán
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(2): 000000033-4
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001480
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000034 Kho Mở - Minh Khai 657.835 H928D Sách tham khảo 3
2 000000033 Kho Mở - Minh Khai 657.835 H928D Sách tham khảo 2
3 000001480 Kho Mở - Nam Định 657.835 H928D Sách tham khảo 3