Ngày đăng bài: 15/10/2020 15:22
Lượt xem: 1150
Chức năng nhiệm vụ
 

(Trích theo Quyết định số 830/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của thư viện trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

1. Chức năng

Thu thập, tổ chức lưu trữ các tài liệu, sản phẩm thông tin, phổ biến và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của cán bộ, giảng viên, sinh viên người đọc trong và ngoài trường, đồng thời cung cấp các dịch vụ thông tin thư viện, hỗ trợ bạn đọc và các sản phẩm văn hóa của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

2. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

3. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

4. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; Hình thành, xây dựng và phát triển thư viện điện tử với các tài liệu điện tử, bài giảng điện tử cho sinh viên.

5. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

6. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

7. Mọi tài liệu thuộc phạm vi thư viện quản lý được lưu trữ tuân theo thông tư số: 27/2006/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2017 quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục.

 8. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.