Ngày đăng bài: 22/08/2022 09:00
Lượt xem: 17493
Chuyên đề báo cáo khối các Trung tâm nội dung Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên đầu năm học 2022 – 2023

 

Thực hiện Thông báo số: 450/TB-ĐHKTKTCN ngày 06/08/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về Kế hoạch học tập "tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên" đầu năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 13, Khóa 14 và Khóa 15.

Trung tâm Thư viện, Trung tâm hợp tác quốc tế và Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học thực hiện các hướng dẫn về Chuyên đề báo cáo khối các Trung tâm nội dung Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu năm học 2022 - 2023 download tại đây.

Bình luận