Ngày đăng bài: 18/03/2023 13:29
Lượt xem: 10227
Quản trị tri thức số: Đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin tối ưu hóa nguồn lực

 

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số ra đời đã khẳng định tầm quan trọng của các cơ quan thông tin, thư viện đối với sự sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng và sự đóng góp vào phát triển con người trong thời đại mới. Điều này được các chuyên gia, nhà quản lý các cơ quan quản lý nguồn tri thức của trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp khẳng định, trong thời gian tới các cơ quan này cần đi sâu vào nghiên cứu, phát triển hệ thống các nguồn tri thức, công cụ hỗ trợ giúp các trường Đại học, Cao đẳng, các doanh nghiệp có thể chia sẻ, sử dụng chung các nguồn lực tri thức số, chuyển đổi số, tối ưu hóa nguồn lực:

Bình luận