Dòng Nội dung
1
Kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Autofils Việt Nam / Nguyễn Thị Hoa; Trần Thị Thanh Tâm
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2021
81 tr. ; 30 cm
Nguyễn Thị Hoa
Nghiên cứu hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu và phải trả của Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Autofils Việt Nam. Đánh giá nhận xét và đưa ra những thuận lợi và khó khăn. Từ đó đề xuất những ý kiến và các biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu và phải trả của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Kế toán công nợ phải thu và kế toán công nợ phải trả tại Công ty TNHH Công nghệ và thiết bị Ninh Giang / Nguyễn Thị Thu Thủy; Trần Thị Thanh Tâm
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
81 tr. ; 30 cm
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Tìm hiểu về công tác kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả tại Công ty TNHH Công nghệ và thiết bị Ninh Giang. Đưa ra những nhận xét ưu, nhược điểm về thực tế công tác kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả tại công ty. Đề xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả tại Công ty TNHH Công nghệ và thiết bị Ninh Giang.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Kế toán quá trình bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán MISA tại công ty cổ phần đầu tư Hải Đường / Vũ Thị Ngọc; Người hướng dẫn: Trần Thị Thanh Tâm
2022
IV, [20], 73tr. ; 30 cm
Vũ, Thị Ngọc
Giới thiệu tổng quan, thực trạng công tác bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm MISA tại công ty cổ phần Hải Đường. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quá trình bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm MISA tại công ty cổ phần Hải Đường.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Kế toán quá trình bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán tại Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ thiết bị điện Việt Thái / Mai Thị Dung; Trần Thị Thanh Tâm
2022
VI,116 tr. ; 30 cm
Mai, Thị Dung
Tổng quan về Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ thiết bị điện Việt Thái. Nêu ra thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán quá trình bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán tại Công ty...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Tài liệu học tập tiếng anh chuyên ngành kế toán / Lê Minh Thành, Trần Thị Thanh Tâm
[K.nh.x.b], 2022
195 tr. ; 27 cm.
Lê, Minh Thành
Introduction to accounting, accounting priciples, bookkeeping, financial statements, the income statement, the balance sheet, the statement of cash flows, taxation, tax accounting, financial analysis, financial ratios, cost accounting, auditing
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)