Dòng Nội dung
1
Đo lường độ tương tự ngữ nghĩa giữa cặp câu song ngữ theo tiếp cận học sâu / Ngô Xuân Hiếu, Trần Huyền Tân ; Người hướng dẫn: Bùi Văn Tân
[K.đ.] : [K.nh.x.b], 2023
VIII, 55 tr. : minh họa ; 30 cm
Ngô, Xuân Hiếu
Giới thiệu tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trình bày về bài toán Sentence Similarrity và một số độ đo lường mức độ ngữ nghĩa. Đề xuất mô hình và tiến hành thực nghiệm, đánh giá.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nhận diện quan hệ từ vựng cảm ngữ cảnh sử dụng bert / Phạm Thị Hồng Hạnh; Bùi Văn Tân
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
65 tr. ; 30 cm
Phạm, Thị Hồng Hạnh
Trình bày tổng quan về mô hình không gian vector ngữ nghĩa: giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (AI), trình bày về ngôn ngữ tự nhiên, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trình bày về mô hình không gian vector ngữ nghĩa. Mô hình học biểu diễn từ vừng theo ngữ cảnh: Tìm hiểu về mô hình nhúng từ Word2vec và BERT. Xây dựng bộ dữ liệu đánh giá: đánh giá độ tương tự ngữ nghĩa của các từ qua khi mà ngữ cảnh khác nhau. Cài đặt chương trình thực nghiệm: Tìm hiểu về ngôn ngữ Python, xây dựng chương trình cài đặt được xây dựng trên ngôn ngữ Python.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Phát hiện đồng nghĩa trái nghĩa theo tiếp cận học máy thống kê / Mai Thị Hằng; Bùi Văn Tân
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
47 tr. ; 30 cm
Mai, Thị Hằng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Phát hiện kế thừa văn bản dựa trên độ tương tự ngữ nghĩa của cặp từ. / Phạm Thanh Toàn; Bùi Văn Tân
[k.đ] : [k.n.x.b], 2021
92 tr. ; 30 cm
Phạm, Thanh Toàn
Trình bày tổng quan về bài toán kế thừa văn bản, độ tương tự ngữ nghĩa của cặp từ, mô hình phát hiện kế thừa văn bản tiếng việt, cài đặt thử nghiệm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Tài liệu học tập tin cơ sở : Lưu hành nội bộ / Phùng Thị Thu Hiền, Bùi Văn Tân
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
180 tr. ; cm.
Phùng, Thi Thu Hiền
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)