Dòng Nội dung
1
100 bài tập và bài giải kế toán tài chính / Hà Xuân Thạch
TP HCM : Tài chính, 1997
270 tr. ; 19 cm
Hà, Xuân Thạch
Gồm các bài tập, bài giải rèn luyện khả năng sử dụng tài khoản, kế toán tổng hợp theo chức năng kinh doanh của các ngành: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, nội thương, ngoại thương, khách sạn, du lịch, dịch vụ ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
162 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Hà Thị Ngọc Hà, Vũ Đức Chính, Lê Thị Tuyết Nhung
H. : Thống kê, 2001
252 tr. ; 24 cm
Hà, Thị Ngọc Hà
Trình bày 162 sơ đồ kế toán các loại thuế và các khoản phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước. Sơ đồ kế toán các phần hànHà Nội Phần phụ lục giới thiệu các quy định sửa đổi, quy định thay thế và các quy định mới trong chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam.
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
202 sơ đồ kế toán ngân hàng : Theo quyết định số 29/2006/QD - NHNN ngày 10/07/2006 / Trương Thị Hồng
Hà Nội : Tài chính, 2008
254 tr. ; 24 cm
Trương, Thị Hồng
Kiến thức kế toán ngân hàng được trình bày dưới dạng sơ đồ tài khoản như: kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính, kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt,
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Hà Nội : Tài chính, 2021
447 tr. ; 24 cm.
Gồm các quyết định của Bộ Tài chính ban hành về 26 chuẩn mực của kế toán như: Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001; quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002; quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30-12-2003; quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15-02-2005 và quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28-12-2005... về việc ban hành và công bố các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam : 2001 - 2006 / Bộ Tài chính
H. : Tài chính, 2008
451 tr. ; 19 cm
Hệ thống hóa các văn bản có liên quan đến việc hướng dẫn các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện đang được áp dụng.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)