Dòng Nội dung
1
100 bài thơ chọn lọc thế kỷ 20 / Gia Dũng
Hà Nội : Hội nhà văn, 2007
331 tr. ; 19 cm
Gia, Dũng
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
100 truyện ngắn hay Pháp. L. Aragon...[và những người khác] Tập 1 /
H. : Hội nhà văn, 1999
531 tr. ; 19 cm
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
100 truyện ngắn hay Pháp. A. Daudet...[và những người khác] Tập 2 /
H. : Hội nhà văn, 1999
697 tr. ; 19 cm
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
100 truyện ngắn hay Pháp. P. Merimée...[và những người khác] Tập 3 /
H. : Hội nhà văn, 1999
651 tr. ; 19 cm
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
100 truyện ngắn hay thế giới / I. Bunin...[và những người khác]
Hà Nội : Hội nhà văn, 1999
617 tr. ; 19 cm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)