Dòng Nội dung
1
Tài liệu học tập Lý thuyết thông tin và mã hóa / Khoa Điện tử
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
168 tr ; 27 cm
Khái niệm chung, lý thuyết thông tin, mã hiệu, mã nguồn, mã kênh, giải mã kênh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Tài liệu học tập Phát triển ứng dụng IOT / Trần Thị Thu Hường; Phạm Anh Tuấn
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
VII,185 tr. ; 27 cm
Trần, Thị Thu Hường
Giới thiệu về IOTS, hệ thống IOT, giao tiếp thế giới thực, lập trình IOT với ESP, lập trình IOT với RASPBERRY PI
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)