Dòng Nội dung
1
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Bộ Giáo dục và đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
276 tr. ; 21 cm.
Trình bày các vấn đề về đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:66) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng trong các trường đại học và cao đẳng / Đỗ Nguyên Phương...[và những người khác]
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006
297 tr. ; 21 cm
Trình bày các vấn đề về đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc...
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)