Dòng Nội dung
1
Tài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp ngành công nghiệp sợi dệt : Skills in textile technology / Nguyễn Thị Thùy
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
56 tr. ; 26 cm.
Nguyễn, Thị Thùy
Quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm cơ, lý, hóa ngành dệt, thiết bị, dụng cụ hóa chất thí nghiệm cơ bản, một số qui chuẩn và kỹ năng cơ bản trong phòng thí nghiệm vật liệu dệt
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
A Handbook for advanced writing / Phạm Thị Quỳnh, Phạm Vũ Minh Lộc, Nguyễn Thị Thanh Hà
[k.đ] : [K.nh.x.b], 2022
252 tr. ; 27 cm.
Phạm, Thị Quỳnh
The international english language, stydying material, test - taking strategies, writing sample tests
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
A Handbook for British and American Studies / Lê Anh Thư
[k.đ] : [K.nh.x.b], 2022
204 tr. ; 27 cm.
Lê, Anh Thư
An overview of the British an American studies, test-taking strategies of the British & American studies tests at, practice tests
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
A Handbook for writing 3 / Nguyen Thi Thanh Ha, Nguyen Thuy Ngoc, Pham Thi Thuy
[k.đ] : [K.nh.x.b], 2023
V,233 tr ; 27 cm.
Nguyen, Thi Thanh Ha
An overview of academic writing, from paragraphs to essay, test - taking strategies & sample test, practice tests
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Developing Reading 3 / Nguyễn Thị Ngọc Anh[ và những người khác]
[k.đ] : [K.nh.x.b], 2022
206 tr. ; 27 cm.
Ten steps to developing reading skilis, vocabulary building practice, testing format and sample test, practice tests
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)