Dòng Nội dung
1
Thiết kế mạng Intranet / Phạm Huy Hoàng
Hà Nội : Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2019
439 tr.
Phạm, Huy Hoàng
Giới thiệu về Intranet và kết nối liên mạng với giao thức IP, kết nối tầng giao vận và tầng ứng dụng, quản trị Itranet và kết nối Intranet, các dịch vụ TCP/IP cơ bản, đảm bảo an ninh mạng nội bộ intranet, bảo mật và các giải pháp bảo mật mạng IP, IPv6
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Tự học thiết kế Web 1 / Lê Minh Hoàng
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
371 tr. ; 19 cm
Lê, Minh Hoàng
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Tự học thiết kế Web với CSS / Lê Minh Hoàng
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
443 tr. ; 24 cm
Lê, Minh Hoàng
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Xây dựng ứng dụng Web với JSP, Servlet, Java Beans : Giáo trình tin học ứng dụng / Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải
Hà Nội : Giáo dục, 2001
338 tr. ; 24 cm
Phạm, Hữu Khang
Hướng dẫn và cung cấp các giải pháp tối ưu để bằng JSP, xây dựng và phát triển một ứng dụng web cho mục đích thương mại.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)