Dòng Nội dung
1
120 bài báo của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh
Hà Nội : Thanh niên, 2010
403 tr. ; 19 cm
Hồ, Chí Minh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
120 bài diễn văn, điền từ, đáp từ của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh
Hà Nội : Thanh niên, 2010
347 tr. ; 19 cm
Hồ, Chí Minh
Giới thiệu nội dung các bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về độc lập dân tộc, sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
120 bài trả lời phỏng vấn báo chí của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh
Hà Nội : Thanh niên, 2010
347 tr. ; 19 cm
Hồ, Chí Minh
Giới thiệu nội dung các bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
50 năm chân dung một con người : Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan
H. : Lao động, 2009
391 tr. ; 27 cm.
Nguyễn, Văn Khoan
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bản lĩnh văn hóa minh triết Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong
Hà Nội : Thanh niên, 2010
338 tr. ; 21 cm
Bùi, Đình Phong
Tập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề Đảng cộng sản và cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, về công tác và lề lối làm việc của cán bộ. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển bền vững ở Việt Nam. Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Người như "Sửa đổi lối làm việc", "Đường cách mệnh"..., qua đó khắc hoạ trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)