Dòng Nội dung
1
Internet vạn vật và điện toán đám mây: Xu hướng công nghệ mũi nhọn để phát triển đô thị thông minh
Đại học Công nghệ thông tin, 2018
24 tr. ; cm.
Lê, Trung Quân
Bài tham luận này trình bày và thảo luận về các lĩnh vực, khuynh hướng công nghệ IoTs và điện toán đám mây để hỗ trợ xây dựng các ứng dụng và giải pháp IoTs thông minh nhằm phục vụ chương trình đột phá đô thị thông minh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)