Dòng Nội dung
1
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
271 tr. ; 24 cm
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học;sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954);đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Bộ Giáo dục và đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
276 tr. ; 21 cm.
Trình bày các vấn đề về đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:66) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng trong các trường đại học và cao đẳng / Đỗ Nguyên Phương...[và những người khác]
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006
297 tr. ; 21 cm
Trình bày các vấn đề về đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc...
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
264 tr. ; 21 cm
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học;sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954);đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018
279 tr. ; 21 cm
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học;sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954);đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)