Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / Bộ Giáo dục và Đào tạo [13-07-2022]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam / Bộ Giáo dục và đào tạo [12-07-2022]Nội dung viết về sự ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, sự lãnh đạo của đảng ...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và đào tạo [12-07-2022]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày các vấn đề về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản, văn hóa, đạo đức, con người...
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Bộ Giáo dục và đào tạo [12-07-2022]Trình bày các vấn đề về đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Triết học Mác - Lênin / Bộ Giáo dục và đào tạo [12-07-2022]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu nội dung về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay kèm câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương
Giáo trình thuế 1 / Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến [11-07-2022]Kiến thức khái quát về thuế nói chung cũng như về các loại thuế hiện hành nói riêng. Xây dựng nền tảng lý luận khái quát về thuế và hệ thống hóa các quy định của hệ thống pháp luật thuế hiện hành cho sinh viên trên cơ sở dung hòa giữa việc nghiên cứu lý thuyết và việc nghiên cứu luật thuế.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình thực hành Excel : Dùng cho các phiên bản 2019-2016-2013. Thực hành Excel với các hướng dẫn từng bước / Phạm Quang Huy, Phạm Phương Hoa [11-07-2022]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu tổng quan về Excel, thiết lập môi trường làm việc, thao tác trên bảng tính, đồ thị, các hàm của Excel...Thực hành với Excel 2016.
Giáo trình kinh tế công cộng / Bùi Đại Dũng, Ngô Minh Nam [08-07-2022]Tổng quan về khu vực công cộng trong nền kinh tế hỗn hợp, cung cấp cho người đọc phương pháp luận được vận dụng xuyên suốt giáo trình về hiệu quả, công bằng dưới giác độ kinh tế học phúc lợi...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình thanh toán quốc tế / Đặng Hương Giang,...[ và những người khác] [30-05-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế, điều kiện thương mại quốc tế, hợp đồng thương mại quốc tế, chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế, các phương tiện trong thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ, rủi ro trong thanh toán quốc tế
Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp / Vũ Thị Thục Oanh,..[ và những người khác] [30-05-2022]Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu phân tích tài chính doanh nghiệp, các phương pháp và kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chính sách huy động vốn, phân bổ vốn và lươu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp, phân tích kết quả kinh doanh, chi phí và đòn bẩy, phân tích các chỉ số tài chính, phân tích báo cáo tài chính dưới góc độ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và phát hiện dấu hiệu khủng hoảng tài chính, phá sản, dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp, tăng trưởng và định giá doanh nghiệp
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)