Duyệt theo bộ sưu tập Tài liệu học tập (Tất cả)
Tài liệu học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : (Lưu hành nội bộ) / Khoa Lý luận chính trị [20-12-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là môn học bắt buộc đối với mỗi sinh viên. Môn học giúp sinh viên hiểu rõ hơn những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, quá trình hình thành bổ sung và phát triển đường lối của Đảng về kháng chiến và xây dựng đất nước. Qua đó sinh viên hiểu rõ lịch sử Việt Nam, tự hào với quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc trong thời hiện đại, hiểu đúng đường lối của Đảng để xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng, vận dụng một cách sáng tạo vào việc học tập, nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn, có những kiến nghị hữu ích trong xây dựng đất nước.
Tài liệu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh : (Lưu hành nội bộ) / Khoa Lý luận chính trị và Pháp luật [20-12-2023]Tổng quan về kiến thức cơ bản cuộc đời, sự nghiệp, quá trình đấu tranh cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn nữa, nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng của mỗi người, để làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của chúng ta. Trên cơ đó sinh viên nhận thức rõ giá trị di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự hào với quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng, vận dụng một cách sáng tạo vào việc học tập, nghiên cứu và trong hoạt động thực tiễn.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập Bảo hiểm xã hội / Đặng Hương Giang, Trần Thị Ngọc Anh [27-11-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội Khái niệm, chức năng, các chính sách của an sinh xã hội và vai trò của bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm xã hội trên thế giới và tại Việt Nam. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội. Phân biệt được bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội
Tài liệu học tập An sinh xã hội / Ngô Hoài Nam, Trần Thanh Phúc, Nguyễn Thị Quỳnh Trang [27-11-2023]Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về an sinh xã hội như: khái niệm, bản chất và chức năng của an sinh xã hội, vai trò của an sinh xã hội trong quá trình toàn cầu hoá hiện nay. Phương pháp tiếp cận xây dựng chính sách an sinh xã hội. Giới thiệu nội dung các chính sách và chương trình trong hệ thống an sinh xã hội như: Bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, chương trình xoá đói giảm nghèo,ưu đãi xã hội, chính sách việc làm, và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội khác
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập Truyền thông marketing tích hợp / Nông Mai Thanh, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Giang [19-10-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Khái quát về truyền thông marketing tích hợp. Quá trình truyền thông và lập kế hoạch truyền thông marketing.Xác định mục tiêu truyền thông marketing và phát triển chiến lược sáng tạo. Quản trị hoạt động quảng cáo. Quản trị hoạt động xúc tiến bán. Quản trị hoạt động quan hệ công chúng. Bán hàng cá nhân. Quản trị hoạt động marketing trực tiếp và truyền thông trực tuyến. Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing
Tài liệu học tập Marketing thương mại điện tử / Nông Mai Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Đỗ Thị Thu Hương [19-10-2023]Tổng quan về marketing thương mại điện tử. Hành vi của khách hàng điện tử. Quản trị tri thức và thông tin marketing thương mại điện tử. Marketing chiến lược và lập kế hoạch marketing thương mại điện tử. Quản trị sản phẩm chào hàng trong thương mại điện tử. Quản trị định giá trong thương mại điện tử. Quản trị tuyền thông marketing thương mại điện tử. Quản trị phân phối trong thương mại điện tử. Kiểm tra và đánh giá marketing thương mại điện tử.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập Quản trị thương hiệu / Nguyễn Viết Bình, Trần Việt Dũng, Vũ Văn Giang, Trần Thị Kim Phượng [17-10-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu, trình bày những nội dung khái quát nhất về thương hiệu và quản trị thương hiệu như: cách tiếp cận, phân loại, các thành tố, vai trò, nhận diện thương hiệu, quy trình xây dựng và các nội dung quan trọng của quản trị thương hiệu. Khái quát về các bước hoạch định chiến lược xây dựng thương hiệu; định vị thương hiệu (brand positioning) và tính cách thương hiệu (brand personality), xác lập hệ thống nhận diện thương hiệu (brand identity system). Các công cụ quảng bá thương hiệu, đề cập đến các công cụ truyền thông tiếp thị tích hợp (integrated marketing communications - IMC); hoạch định kế hoạch quảng bá thương hiệu. Quản trị danh mục thương hiệu, trình bày các nội dung về kiến trúc thương hiệu (brand Architecture); quản trị danh mục thương hiệu (brand portfolio management)...
Tài liệu học tập Lập trình Python nâng cao / Cao Diệp Thắng, Đỗ Tuấn Hạnh [17-10-2023]Lập trình hướng đối tượng trong Python, đặt ra các mục tiêu cần đạt được về kiến thức, kỹ năng lập trình OOP đối với lập trình viên Python. Trang bị kiến thức kỹ năng xử lý các tập tin ở định dạng .XML và .JSON. Đây là những kiến thức cần thiếp giúp sinh viên tăng cường khả năng thu thập, phân tích, trao đổi dữ liệu trên máy tính và mạng, cũng như khả năng xử lý API. Tập trung vào hai thư viện lớn của Python trong xử lý lưu trữ dữ liệu là NumPy và Pandas. Sinh viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng về khai thác xử lý dữ liệu trên đối tượng mảng số NumPy và các đối tượng dữ liệu Series, DataFrame của Pandas. Tập trung vào sử dụng Python và ngôn ngữ truy vấn SQL để tạo mới, phân tích, xử lý, lưu trữ dữ liệu có định dạng SQLite. Giới thiệu vê khả năng lập trình Python kết nối với hệ quản trị CSDL MySQL và các hệ Quản trị CSDL nổi tiếng khác như PostgreSQL và Oracle.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Tuấn Hạnh, Lương Thị Thảo Hiếu [17-10-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, bao gồm thiết kế, phân tích và thực hiện thuật toán. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các kiểu dữ liệu trừu tượng (ngăn xếp, hàng đợi, cây…), hiểu các chiến lược thuật toán để tạo ra các phiên bản hiệu quả, phân tích hiệu suất của thuật toán cả về lý thuyết và thực nghiệm, trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các thuật giải trên các loại cấu trúc dữ liệu khác nhau. Tăng cường việc phát triển phần mềm và có thể tái sử dụng, chúng tôi đã sử dụng tiếp cận hướng đối tượng nhất quán trong toàn bộ tài liệu, và sử dụng lập trình Python để minh họa các ví dụ.
Tài liệu học tập thực tập quản trị chuỗi cung ứng / Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thúy Hải [20-09-2023]Đề thực tập quản trị chuỗi cung ứng, nội dung hướng dẫn thực hành
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)