Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Giáo trình thiết kế và triển khai website / Đàm Gia Mạnh,...[và những người khác] [02-12-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày những khái niệm chung và tổng quan về thiết kế website cùng một số công cụ thiết kế trang web cũng như vấn đề triển khai website.
Giáo trình kinh tế thương mại đại cương / Hà Văn Sự [02-12-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Thương mại điện tử : E-Commerce / Bùi Văn Danh [02-12-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Thương Mại điện tử / Ao Thị Thu Hoài, Nguyễn Việt Khôi [02-12-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản trị quan hệ khách hàng : Customer relationship management -CRM / Trương Đình Chiến [02-12-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Bài giảng Quản hệ công chúng / Nguyễn Đình Toàn [02-12-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế / Doãn Kế Bôn, Đào Bích Hòa, Nguyễn Quốc Thịnh [02-12-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày các vấn đề chung về phương thức, điều kiện và một số tác nghiệp cụ thể trong giao dịch thương mại quốc tế (TMQT) như quản trị quy trình giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng TMQT, quản trị quá trình thực hiện hợp đồng TMQT và quản trị rủi ro trong tác nghiệp TMQT.
Câu hỏi và bài tập phân loại xuất xứ hàng hóa [02-12-2021]Tổng quan về hệ thống hài hoà mô tả và mã hàng hoá, xuất xứ hàng hoá. Phân loại hàng hoá theo danh mục HS. Phân loại hàng hoá theo danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam. Quy tắc xuất xứ và kiểm tra xuất xứ hàng hoá tại Việt Nam.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)