Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản mềm)
Quản trị xuất nhập khẩu / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt [02-12-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Trình bày các nội dung cơ bản về quản trị xuất nhập khẩu như hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu, điều kiện thương mại quốc tế, phương thức thanh toán; vấn đề lý luận, quá trình và kĩ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; các loại hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và các vấn đề liên quan.
50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc [02-12-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán quốc tế [01-12-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Luật Doanh Nghiệp / Quốc Hội [01-12-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Luật Thương Mại / Văn Phòng Quốc Hội [01-12-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình triết học Mác- Lênin : Trình độ: Đại học / [30-11-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam [30-11-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lê nin : Dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị [27-11-2021]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)