DDC 005.362
Tác giả CN Dương, Tử Cường
Nhan đề Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng / Dương Tử Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 500 tr. ; 20 cm
Tóm tắt Tìm hiểu về lập trình cơ bản C++ và lập trình hướng đối tượng: Các khái niệm cơ bản, các hàm và các dòng nhập xuất, các phép toán và câu lệnh điều khiển, bộ tiền xử lý, lớp và đối tượng, định nghĩa chồng các hàm và toán tử,...
Từ khóa tự do Ngôn ngữ C++
Từ khóa tự do Phần mềm máy tính
Từ khóa tự do Chương trình máy tính
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình C++
Từ khóa tự do Máy vi tính
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(13): 000016281, 000016508-12, 000016709-11, 000016841, 000016869, 000017288, 000017443
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(11): 000008340-50
00000000nam a2200000 a 4500
00117408
0025
00487FF0762-4C97-4DF2-A43B-55469CAEC053
005202008221611
008 2005 vm| vie
0091 0
020|c50000
039|a20200822161104|btvdien|c20200822161050|dtvdien|y20200804231829|zpdchien
082|a005.362|bD924C
100|aDương, Tử Cường
245|aNgôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng / |cDương Tử Cường
260|aHà Nội : |bKhoa học kỹ thuật, |c2005
300|a500 tr. ; |c20 cm
520|aTìm hiểu về lập trình cơ bản C++ và lập trình hướng đối tượng: Các khái niệm cơ bản, các hàm và các dòng nhập xuất, các phép toán và câu lệnh điều khiển, bộ tiền xử lý, lớp và đối tượng, định nghĩa chồng các hàm và toán tử,...
653|aNgôn ngữ C++
653|aPhần mềm máy tính
653|aChương trình máy tính
653|aNgôn ngữ lập trình C++
653|aMáy vi tính
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(13): 000016281, 000016508-12, 000016709-11, 000016841, 000016869, 000017288, 000017443
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(11): 000008340-50
890|a24|b23|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000016281 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000017443 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000017288 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3 Hạn trả:20-10-2022
4 000016508 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000016509 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5 Hạn trả:14-10-2022
6 000016510 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6 Hạn trả:26-10-2022
7 000016511 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
8 000016512 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8 Hạn trả:20-10-2022
9 000016841 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9
10 000016869 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.362 D924C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10