• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 H11H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng /

DDC 332
Tác giả CN Hà, Thị Thanh Huyền
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng / Hà Thị Thanh Huyền; Phạm Thị Diệu Phúc
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 89 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát cơ sở lý luận về hoạt động cho vay và hiệu quả của hoạt động cho vay tại ngân hàng. Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Vay
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Diệu Phúc
00000000nam a2200000 a 4500
00126538
0027
00498FE660E-C42D-41C4-BEE6-3DB5B41BA3DA
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135550|zpdchien
082|a332|bH11H
100|aHà, Thị Thanh Huyền
245|aNâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng / |cHà Thị Thanh Huyền; Phạm Thị Diệu Phúc
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a89 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát cơ sở lý luận về hoạt động cho vay và hiệu quả của hoạt động cho vay tại ngân hàng. Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Hiệu quả
653|aVay
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aPhạm, Thị Diệu Phúc
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào