• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 G3489T
    Nhan đề: Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán /

DDC 657
Nhan đề Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán / Ngô Thế Chi,...[ và những người khác]
Thông tin xuất bản [k.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 252 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán, hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu và chu trình chi phí, hệ thống thông tin kế toán trong chu trình chuyển đổi và chu trình tài chính, kiểm soát hệ thống thông tin kế toán, phân tích hệ thống thông tin kế toán, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thông tin kế toán
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Thuận
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Huyền
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Kim Xuyến
Tác giả(bs) CN Ngô, Thế Chi
Tác giả(bs) TT Nguyễn, Ánh Hồng
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126856
0024
004BBE3BA5F-507C-487C-8EE7-A8B6BEC61ED2
005202205310858
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220531085837|b01006017|y20220530103413|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avn
082 |a657|bG3489T
245 |aGiáo trình Hệ thống thông tin kế toán / |cNgô Thế Chi,...[ và những người khác]
260 |a [k.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a252 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
520 |aTổng quan về hệ thống thông tin kế toán, tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán, hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu và chu trình chi phí, hệ thống thông tin kế toán trong chu trình chuyển đổi và chu trình tài chính, kiểm soát hệ thống thông tin kế toán, phân tích hệ thống thông tin kế toán, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình
653 |aThông tin kế toán
690 |aKế toán
691 |aKế toán
700 |aNguyễn, Đăng Thuận
700 |aHoàng, Thị Huyền
700 |aĐinh, Thị Kim Xuyến
700 |aNgô, Thế Chi
710 |aNguyễn, Ánh Hồng
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào