• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.412 G3489T
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin /

DDC 335.412
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề khác Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 292 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Đối tượng sử dụng Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị học Mác-Lênin
Khoa Lý luận chính trị
Ngành Lý luận chính trị
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(8): 000030373-5, 000031303-7
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(20): 000030740-4, 000031023-37
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(2): 000030911-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00127331
0024
004EE2B5375-01EE-4971-B13D-C8F5A0EE9FF7
005202210100904
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765883|c63000
039|a20221010090421|bbtthang|c20221010090349|dbtthang|y20220713091649|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a335.412|bG3489T
1102 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
24510|aGiáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
24613|aGiáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2021
300 |a292 tr. ; |c21 cm.
5203 |aTrình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
521 |aDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế chính trị học Mác-Lênin
690 |aLý luận chính trị
691 |aLý luận chính trị
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(8): 000030373-5, 000031303-7
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(20): 000030740-4, 000031023-37
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(2): 000030911-2
890|a30|b72|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030911 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 335.412 G3489T Giáo trình 1
2 000030912 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 335.412 G3489T Giáo trình 2 Hạn trả:22-03-2024
3 000030740 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 3
4 000030741 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 4
5 000030742 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 5
6 000030743 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 6
7 000030744 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 7
8 000031023 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 11
9 000031024 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 12
10 000031025 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 13