DDC 006.33
Tác giả CN Eckroth, Joshua
Nhan đề Python Artificial Intelligence Projects for Beginners : Get up and running with Artificial Intelligence using 8 smart and exciting AI applications / Joshua Eckroth
Thông tin xuất bản Mumbai : Packt, 2018
Mô tả vật lý 145 tr. ; cm.
Tóm tắt Artificial Intelligence (AI) is the newest technology that’s being employed among varied businesses, industries, and sectors. Python Artificial Intelligence Projects for Beginners demonstrates AI projects in Python, covering modern techniques that make up the world of Artificial Intelligence.
Từ khóa tự do Python
Từ khóa tự do Artificial Intelligence
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127787
0025
00471CF9D81-E329-4058-91F7-10F8D455946B
005202211261003
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20221126100337|zbtthang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a006.33|bEc579J
100 |aEckroth, Joshua
245 |aPython Artificial Intelligence Projects for Beginners : |bGet up and running with Artificial Intelligence using 8 smart and exciting AI applications / |cJoshua Eckroth
260 |aMumbai : |bPackt, |c2018
300 |a145 tr. ; |ccm.
520 |aArtificial Intelligence (AI) is the newest technology that’s being employed among varied businesses, industries, and sectors. Python Artificial Intelligence Projects for Beginners demonstrates AI projects in Python, covering modern techniques that make up the world of Artificial Intelligence.
653 |aPython
653 |aArtificial Intelligence
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào