• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 332 P491P
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thực tập kế toán ngân hàng /

DDC 332
Tác giả CN Phạm, Thị Diệu Phúc
Nhan đề Tài liệu học tập Thực tập kế toán ngân hàng / Phạm Thị Diệu Phúc, Đỗ Thị Kim Thu, Hoàng Thúy Phương
Thông tin xuất bản [k.n.x.b] : [k.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 159 tr., [7] ; 28 cm.
Tóm tắt Tổng quan về kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Kế toán huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá loại trả lãi trước,...
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Thực tập
Khoa Tài chính - ngân hàng và bảo hiểm
Ngành Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Kim Thu
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thúy Phương
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00128877
0022
00410271448-5632-430D-8598-FA9F49F0FC59
005202212261626
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221226162602|zttthoai
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a332|bP491P
1001 |aPhạm, Thị Diệu Phúc
24510|aTài liệu học tập Thực tập kế toán ngân hàng / |cPhạm Thị Diệu Phúc, Đỗ Thị Kim Thu, Hoàng Thúy Phương
260 |a[k.n.x.b] : |b[k.nh.x.b], |c2022
300 |a159 tr., [7] ; |c28 cm.
5203 |aTổng quan về kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Kế toán huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá loại trả lãi trước,...
653 |aKế toán
653 |aTài liệu học tập
653 |aNgân hàng
653 |aThực tập
690 |aTài chính - ngân hàng và bảo hiểm
691 |a Tài chính ngân hàng
7001 |aĐỗ, Thị Kim Thu
7001 |aHoàng, Thúy Phương
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào