• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 005.4 L9736H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thực tập lập trình mạng /

DDC 005.4
Tác giả CN Lương, Thị Thảo Hiếu
Nhan đề Tài liệu học tập Thực tập lập trình mạng / Lương Thị Thảo Hiếu, Vũ Văn Đốc
Thông tin xuất bản [k.n.x.b] : [k.nh.x.b], [k.n.x.b]
Mô tả vật lý 238 tr., [5] ; 28 cm.
Tóm tắt Tổng quan về lập trình cơ bản. Lớp, đối tượng, kế thừa. Giao diện, lớp trừu tượng. Arraylist, linklist, collection, generic. Quản lý Thread. Lập trình cơ sở dữ liệu JDBC. Địa chỉ IP, giao tiếp mạng NIC,...
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Lập trình mạng
Từ khóa tự do Thực tập
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Mạng máy tính và TTDL
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Đốc
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00128878
0022
004F6C1000F-89FA-48CA-BFF6-56127F8FD858
005202212261636
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20221226163651|zttthoai
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a005.4|bL9736H
1001|aLương, Thị Thảo Hiếu
24510|aTài liệu học tập Thực tập lập trình mạng / |cLương Thị Thảo Hiếu, Vũ Văn Đốc
260 |a[k.n.x.b] : |b[k.nh.x.b], |c[k.n.x.b]
300 |a238 tr., [5] ; |c28 cm.
5203 |aTổng quan về lập trình cơ bản. Lớp, đối tượng, kế thừa. Giao diện, lớp trừu tượng. Arraylist, linklist, collection, generic. Quản lý Thread. Lập trình cơ sở dữ liệu JDBC. Địa chỉ IP, giao tiếp mạng NIC,...
653 |aCông nghệ
653 |aTài liệu học tập
653 |aLập trình mạng
653 |aThực tập
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aMạng máy tính và TTDL
7001 |aVũ, Văn Đốc
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào