• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 338 P568H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Tiểu luận 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp /

DDC 338
Tác giả CN Phùng, Thị Lan Hương
Nhan đề Tài liệu học tập Tiểu luận 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp / Phùng Thị Lan Hương, Lê Nguyệt Diệu Anh
Thông tin xuất bản [k.n.x.b] : [k.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 164 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tổng quan về xây dựng dữ liệu đề bài. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn. Phân tích hòa vốn. Phân tích các chỉ số tài chính. Phân tích Dupont. Dự báo doanh thu của doanh nghiệp. Dự báo khó khăn tài chính. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải giải pháp.
Từ khóa tự do Tài chính doanh nghiệp
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Phân tích
Từ khóa tự do Tiểu luận
Khoa Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lê, Nguyễn Diệu Anh
00000000nam#a2200000ui#4500
00128880
0022
004F3A5E0D9-A5F5-4A71-AEFF-D08F23C2F7B3
005202212261653
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230303162936|bnplong|c20230220093625|dmthuyen|y20221226165323|zttthoai
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a338|bP568H
1001 |aPhùng, Thị Lan Hương
24510|aTài liệu học tập Tiểu luận 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp / |cPhùng Thị Lan Hương, Lê Nguyệt Diệu Anh
260 |a[k.n.x.b] : |b[k.nh.x.b], |c2022
300 |a164 tr. ; |c28 cm.
5203 |aTổng quan về xây dựng dữ liệu đề bài. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn. Phân tích hòa vốn. Phân tích các chỉ số tài chính. Phân tích Dupont. Dự báo doanh thu của doanh nghiệp. Dự báo khó khăn tài chính. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải giải pháp.
653 |aTài chính doanh nghiệp
653 |aTài liệu học tập
653 |aPhân tích
653 |aTiểu luận
690 |aTài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm
691 |aTài chính - Ngân hàng
7001 |aLê, Nguyễn Diệu Anh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào