DDC 658.076
Tác giả CN Phạm, Ngọc Toàn
Nhan đề 405 tình huống kế toán tài chính : Hướng dẫn thực hành bài tập kế toán / Phạm Ngọc Toàn, Vũ Thanh Long, Võ Văn Nhị
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 358 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày các tình huống kế toán tài chính cơ bản trong công tác kế toán với các bài tập hướng dẫn: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hoá; bất động sản đầu tư; tiền lương và các khoản trích theo tiền lương...
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Thực hành
Khoa Quản trị và Marketing
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Vũ, Thanh Long
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Nhị
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(4): 000032363-6
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(2): 000032325-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00128888
0025
0048AF86D22-BB89-4DCC-9224-D55E91245717
005202212291036
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047933419|c229000
039|a20230220092141|bmthuyen|c20221229103608|dmttrang|y20221228151502|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a658.076|bP491T
1001 |aPhạm, Ngọc Toàn
24510|a405 tình huống kế toán tài chính : |bHướng dẫn thực hành bài tập kế toán / |cPhạm Ngọc Toàn, Vũ Thanh Long, Võ Văn Nhị
250 |aTái bản lần 3
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2022
300 |a358 tr. ; |c24 cm.
5203 |aTrình bày các tình huống kế toán tài chính cơ bản trong công tác kế toán với các bài tập hướng dẫn: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hoá; bất động sản đầu tư; tiền lương và các khoản trích theo tiền lương...
653 |aKế toán tài chính
653 |aBài tập
653 |aThực hành
690 |aQuản trị và Marketing
691 |aQuản trị kinh doanh
7001 |aVũ, Thanh Long
7001 |aVõ, Văn Nhị
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(4): 000032363-6
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(2): 000032325-6
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032325 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 658.076 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032326 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 658.076 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032363 Phòng Đọc mở - Minh Khai 658.076 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000032364 Phòng Đọc mở - Minh Khai 658.076 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000032365 Phòng Đọc mở - Minh Khai 658.076 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000032366 Phòng Đọc mở - Minh Khai 658.076 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6