DDC 324.2
Tác giả TT Đảng Cộng Sản Việt Nam
Nhan đề Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI / Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2007
Mô tả vật lý 337 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội năm 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;...
Từ khóa tự do Toàn quốc
Từ khóa tự do Đại hội
Từ khóa tự do Đảng cộng sản
Từ khóa tự do Văn kiện
Khoa Lý luận chính tri
Ngành Lý luận chính tri
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000032518
00000000nam#a2200000ui#4500
00129684
0025
004708C2A09-0A93-4F4C-BE21-535A0CA64990
005202301091622
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20230109162123|bptthu87|y20230109122621|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a324.2|bV26K
1102 |aĐảng Cộng Sản Việt Nam
24510|aVăn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI / |cĐảng Cộng Sản Việt Nam
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2007
300 |a337 tr. ; |c19 cm.
5203 |aDiễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội năm 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;...
653 |aToàn quốc
653 |aĐại hội
653 |aĐảng cộng sản
653 |aVăn kiện
690 |aLý luận chính tri
691 |aLý luận chính tri
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000032518
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032518 Kho Mở - Lĩnh Nam 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1