DDC 324.2
Tác giả TT Đảng Cộng Sản Việt Nam
Nhan đề dịch Đảng Cộng Sản Việt Nam
Nhan đề Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 353 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên bế mạc Đại hội; Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ khóa tự do Toàn quốc
Từ khóa tự do Đại hội
Từ khóa tự do Đảng cộng sản
Từ khóa tự do Văn kiện
Khoa Lý luận chính trị
Ngành Lý luận chính trị
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(2): 000032538-9
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(6): 000032516, 000032569-73
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000032861-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00129687
0025
004D2029DD2-B4CC-4446-8FAF-E45E627B3082
005202301091625
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230109162424|bptthu87|c20230109125021|dmthuyen|y20230109124806|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a324.2|bV26K
1102 |aĐảng Cộng Sản Việt Nam
242|cĐảng Cộng Sản Việt Nam
24510|aVăn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. |nTập 2
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2021
300 |a353 tr. ; |c19 cm.
5203 |aBáo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên bế mạc Đại hội; Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.
653 |aToàn quốc
653 |aĐại hội
653 |aĐảng cộng sản
653 |aVăn kiện
690 |aLý luận chính trị
691 |aLý luận chính trị
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(2): 000032538-9
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(6): 000032516, 000032569-73
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000032861-3
890|a11|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032516 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032861 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032862 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000032863 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000032539 Phòng Đọc mở - Minh Khai 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000032538 Phòng Đọc mở - Minh Khai 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
7 000032569 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
8 000032570 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8
9 000032571 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9
10 000032572 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10