• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 055.133 C1697T
    Nhan đề: Tài liệu học tập Lập trình Python nâng cao /

DDC 055.133
Tác giả CN Cao, Diệp Thắng
Nhan đề Tài liệu học tập Lập trình Python nâng cao / Cao Diệp Thắng, Đỗ Tuấn Hạnh
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 375 tr. : bảng, sơ đồ ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi : Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Lập trình hướng đối tượng trong Python, đặt ra các mục tiêu cần đạt được về kiến thức, kỹ năng lập trình OOP đối với lập trình viên Python. Trang bị kiến thức kỹ năng xử lý các tập tin ở định dạng .XML và .JSON. Đây là những kiến thức cần thiếp giúp sinh viên tăng cường khả năng thu thập, phân tích, trao đổi dữ liệu trên máy tính và mạng, cũng như khả năng xử lý API. Tập trung vào hai thư viện lớn của Python trong xử lý lưu trữ dữ liệu là NumPy và Pandas. Sinh viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng về khai thác xử lý dữ liệu trên đối tượng mảng số NumPy và các đối tượng dữ liệu Series, DataFrame của Pandas. Tập trung vào sử dụng Python và ngôn ngữ truy vấn SQL để tạo mới, phân tích, xử lý, lưu trữ dữ liệu có định dạng SQLite. Giới thiệu vê khả năng lập trình Python kết nối với hệ quản trị CSDL MySQL và các hệ Quản trị CSDL nổi tiếng khác như PostgreSQL và Oracle.
Đối tượng sử dụng Dùng cho ngành Khoa học dữ liệu
Từ khóa tự do Python
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Nâng cao
Khoa Khoa học ứng dụng
Ngành Khoa học dữ liệu
Tác giả(bs) CN Đỗ, Tuấn Hạnh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00130938
0022
004F9BF3217-6ABD-468D-B936-5631AA865E53
005202310170916
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231017091604|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a055.133|bC1697T
1001 |aCao, Diệp Thắng|cChủ biên
24510|aTài liệu học tập Lập trình Python nâng cao / |cCao Diệp Thắng, Đỗ Tuấn Hạnh
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a375 tr. : |bbảng, sơ đồ ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi : Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aLập trình hướng đối tượng trong Python, đặt ra các mục tiêu cần đạt được về kiến thức, kỹ năng lập trình OOP đối với lập trình viên Python. Trang bị kiến thức kỹ năng xử lý các tập tin ở định dạng .XML và .JSON. Đây là những kiến thức cần thiếp giúp sinh viên tăng cường khả năng thu thập, phân tích, trao đổi dữ liệu trên máy tính và mạng, cũng như khả năng xử lý API. Tập trung vào hai thư viện lớn của Python trong xử lý lưu trữ dữ liệu là NumPy và Pandas. Sinh viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng về khai thác xử lý dữ liệu trên đối tượng mảng số NumPy và các đối tượng dữ liệu Series, DataFrame của Pandas. Tập trung vào sử dụng Python và ngôn ngữ truy vấn SQL để tạo mới, phân tích, xử lý, lưu trữ dữ liệu có định dạng SQLite. Giới thiệu vê khả năng lập trình Python kết nối với hệ quản trị CSDL MySQL và các hệ Quản trị CSDL nổi tiếng khác như PostgreSQL và Oracle.
521 |aDùng cho ngành Khoa học dữ liệu
653 |aPython
653 |aTài liệu học tập
653 |aLập trình
653 |aNâng cao
690 |aKhoa học ứng dụng
691 |aKhoa học dữ liệu
7001 |aĐỗ, Tuấn Hạnh
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào