• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 658.823 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Quản trị thương hiệu /

DDC 658.823
Nhan đề Tài liệu học tập Quản trị thương hiệu / Nguyễn Viết Bình, Trần Việt Dũng, Vũ Văn Giang, Trần Thị Kim Phượng
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 187 tr. : hình ảnh, sơ đồ ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi : Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu, trình bày những nội dung khái quát nhất về thương hiệu và quản trị thương hiệu như: cách tiếp cận, phân loại, các thành tố, vai trò, nhận diện thương hiệu, quy trình xây dựng và các nội dung quan trọng của quản trị thương hiệu. Khái quát về các bước hoạch định chiến lược xây dựng thương hiệu; định vị thương hiệu (brand positioning) và tính cách thương hiệu (brand personality), xác lập hệ thống nhận diện thương hiệu (brand identity system). Các công cụ quảng bá thương hiệu, đề cập đến các công cụ truyền thông tiếp thị tích hợp (integrated marketing communications - IMC); hoạch định kế hoạch quảng bá thương hiệu. Quản trị danh mục thương hiệu, trình bày các nội dung về kiến trúc thương hiệu (brand Architecture); quản trị danh mục thương hiệu (brand portfolio management)...
Từ khóa tự do Thương hiệu
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Quản trị
Khoa Quản trị và Marketing
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Bình
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Kim Phượng
Tác giả(bs) CN Trần, Việt Dũng
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00130939
0022
0047A6992AC-FE1A-41A9-9992-4364A6E403CC
005202310170934
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231017093434|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a658.823|bT1311L
24510|aTài liệu học tập Quản trị thương hiệu / |cNguyễn Viết Bình, Trần Việt Dũng, Vũ Văn Giang, Trần Thị Kim Phượng
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a187 tr. : |bhình ảnh, sơ đồ ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi : Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu, trình bày những nội dung khái quát nhất về thương hiệu và quản trị thương hiệu như: cách tiếp cận, phân loại, các thành tố, vai trò, nhận diện thương hiệu, quy trình xây dựng và các nội dung quan trọng của quản trị thương hiệu. Khái quát về các bước hoạch định chiến lược xây dựng thương hiệu; định vị thương hiệu (brand positioning) và tính cách thương hiệu (brand personality), xác lập hệ thống nhận diện thương hiệu (brand identity system). Các công cụ quảng bá thương hiệu, đề cập đến các công cụ truyền thông tiếp thị tích hợp (integrated marketing communications - IMC); hoạch định kế hoạch quảng bá thương hiệu. Quản trị danh mục thương hiệu, trình bày các nội dung về kiến trúc thương hiệu (brand Architecture); quản trị danh mục thương hiệu (brand portfolio management)...
653 |aThương hiệu
653 |aXây dựng
653 |aMarketing
653 |aQuản trị
690 |aQuản trị và Marketing
691 |aQuản trị kinh doanh
7001 |aVũ, Văn Giang
7001 |aNguyễn, Viết Bình|eChủ biên
7001 |aTrần, Thị Kim Phượng
7001 |aTrần, Việt Dũng
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào