• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 658.45 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Truyền thông marketing tích hợp /

DDC 658.45
Nhan đề Tài liệu học tập Truyền thông marketing tích hợp / Nông Mai Thanh, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Giang
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x. b], 2023
Mô tả vật lý 245 tr. : bảng, sơ đồ ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Khái quát về truyền thông marketing tích hợp. Quá trình truyền thông và lập kế hoạch truyền thông marketing.Xác định mục tiêu truyền thông marketing và phát triển chiến lược sáng tạo. Quản trị hoạt động quảng cáo. Quản trị hoạt động xúc tiến bán. Quản trị hoạt động quan hệ công chúng. Bán hàng cá nhân. Quản trị hoạt động marketing trực tiếp và truyền thông trực tuyến. Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Tích hợp
Từ khóa tự do Marketing
Khoa Quản trị và Marketing
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nguyệt Minh
Tác giả(bs) CN Nông, Mai Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Linh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Giang
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00130941
0022
004E5FB773E-1CAF-495B-A6E0-7370E59C9851
005202310190919
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231019091911|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a658.45|bT1311L
245 |aTài liệu học tập Truyền thông marketing tích hợp / |cNông Mai Thanh, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Giang
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x. b], |c2023
300 |a245 tr. : |bbảng, sơ đồ ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aKhái quát về truyền thông marketing tích hợp. Quá trình truyền thông và lập kế hoạch truyền thông marketing.Xác định mục tiêu truyền thông marketing và phát triển chiến lược sáng tạo. Quản trị hoạt động quảng cáo. Quản trị hoạt động xúc tiến bán. Quản trị hoạt động quan hệ công chúng. Bán hàng cá nhân. Quản trị hoạt động marketing trực tiếp và truyền thông trực tuyến. Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing
653 |aTruyền thông
653 |aTích hợp
653 |aMarketing
690 |aQuản trị và Marketing
691 |aQuản trị kinh doanh
7001 |aNguyễn, Thị Nguyệt Minh
7001 |aNông, Mai Thanh|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Phương Linh
7001 |aNguyễn, Thị Giang
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào