DDC 362
Tác giả CN Ngô, Hoài Nam
Nhan đề Tài liệu học tập An sinh xã hội / Ngô Hoài Nam, Trần Thanh Phúc, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Nhan đề khác An sinh xã hội
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 169 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về an sinh xã hội như: khái niệm, bản chất và chức năng của an sinh xã hội, vai trò của an sinh xã hội trong quá trình toàn cầu hoá hiện nay. Phương pháp tiếp cận xây dựng chính sách an sinh xã hội. Giới thiệu nội dung các chính sách và chương trình trong hệ thống an sinh xã hội như: Bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, chương trình xoá đói giảm nghèo,ưu đãi xã hội, chính sách việc làm, và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội khác
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Từ khóa tự do Người lao động
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Khoa Tài chính - ngân hàng và Bảo hiểm
Ngành Bảo hiểm
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Phúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00130960
0022
0047B134A08-0034-4444-AEBF-B479D28940EE
005202312051510
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231205151042|bbtthang|c20231127091033|dmthuyen|y20231127083053|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a362|bN4993N
1001 |aNgô, Hoài Nam
24510|aTài liệu học tập An sinh xã hội / |cNgô Hoài Nam, Trần Thanh Phúc, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
246 |aAn sinh xã hội
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a169 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
5203 |aTrình bày những vấn đề lý luận cơ bản về an sinh xã hội như: khái niệm, bản chất và chức năng của an sinh xã hội, vai trò của an sinh xã hội trong quá trình toàn cầu hoá hiện nay. Phương pháp tiếp cận xây dựng chính sách an sinh xã hội. Giới thiệu nội dung các chính sách và chương trình trong hệ thống an sinh xã hội như: Bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, chương trình xoá đói giảm nghèo,ưu đãi xã hội, chính sách việc làm, và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội khác
653 |aAn sinh xã hội
653 |aNgười lao động
653 |aTổ chức
653 |aBảo hiểm
690 |aTài chính - ngân hàng và Bảo hiểm
691 |aBảo hiểm
7001 |aTrần, Thanh Phúc
7001 |aNguyễn, Thị Quỳnh Trang
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào