DDC 368
Tác giả CN Đặng, Hương Giang
Nhan đề Tài liệu học tập Bảo hiểm xã hội / Đặng Hương Giang, Trần Thị Ngọc Anh
Nhan đề khác Bảo hiểm xã hội
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 232 tr. : bảng ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội Khái niệm, chức năng, các chính sách của an sinh xã hội và vai trò của bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm xã hội trên thế giới và tại Việt Nam. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội. Phân biệt được bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do Tài chính bảo hiểm
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do Chế độ
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Khoa Tài chính - ngân hàng và Bảo hiểm
Ngành Bảo hiểm
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ngọc Anh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00130961
0022
004AAEE5A7B-9375-49BE-961D-F7F0A50876F4
005202312051511
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231205151150|bbtthang|c20231205151107|dbtthang|y20231127084138|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a368|bD212G
1001 |aĐặng, Hương Giang
24510|aTài liệu học tập Bảo hiểm xã hội / |cĐặng Hương Giang, Trần Thị Ngọc Anh
246 |aBảo hiểm xã hội
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a232 tr. : |bbảng ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTổng quan về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội Khái niệm, chức năng, các chính sách của an sinh xã hội và vai trò của bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm xã hội trên thế giới và tại Việt Nam. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội. Phân biệt được bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội
653 |aTài chính bảo hiểm
653 |aBảo hiểm xã hội
653 |aChế độ
653 |aQuản lý nhà nước
690 |aTài chính - ngân hàng và Bảo hiểm
691 |aBảo hiểm
7001 |aTrần, Thị Ngọc Anh
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào