DDC 621.3822
Tác giả CN Đỗ, Thị Tú Anh
Nhan đề Tín hiệu và hệ thống / Đỗ Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng Hà, Hoàng Minh Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 567 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách hòm 3 phần: Phần I - Nhập môn, Phần II - Mô tả và phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian, Phần III - Mô tả và phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền tần số...
Từ khóa tự do Tín hiệu
Từ khóa tự do Hệ thống
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Hà
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Sơn
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(7): 000035282-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00130969
0025
004CD6A0DC7-984D-4E8F-874A-E1554C54C14B
005202311281637
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20231128163748|bbtthang|c20231128151635|dmttrang|y20231128151549|zmttrang
0410 |avie
08204|a621.3822|bD6496A
1001 |aĐỗ, Thị Tú Anh
24501|aTín hiệu và hệ thống / |cĐỗ Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng Hà, Hoàng Minh Sơn
260 |aHà Nội : |bBách Khoa Hà Nội, |c2021
300 |a567 tr. ; |c24 cm
520 |aNội dung cuốn sách hòm 3 phần: Phần I - Nhập môn, Phần II - Mô tả và phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian, Phần III - Mô tả và phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền tần số...
653 |aTín hiệu
653 |aHệ thống
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
7001 |aNguyễn, Hoàng Hà
7001 |aHoàng, Minh Sơn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(7): 000035282-8
890|a7|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035282 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000035283 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000035284 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000035285 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000035286 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000035287 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
7 000035288 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3822 D6496A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7